اطلاعیه ها

آغاز پذیرش نمونه برای دستگاه DLS و AFM

آغاز پذیرش نمونه برای دستگاه DLS و AFM

دستگاه های DLS و AFM تعمیر گردیده و آماده پذیرش نمونه می باشند. ضمنا قطعات SEM در حال ارسال به دانشگاه بوده و در چند هفته آینده دستگاه آماده پذیرش نمونه خواهد شد.

ادامه مطلب

استفاده از گرنت آزمایشگاهی ستاد نانو

آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی ستاد نانو می باشند می توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز از این گرنت استفاده نمایند.

ادامه مطلب