اطلاعیه ها

راه اندازی دستگاههای جدید Maldi-Tof و کروماتوگرافی یونی

راه اندازی دستگاههای جدید Maldi-Tof و کروماتوگرافی یونی گالری

دستگاههای جدید Maldi-Tof و کروماتوگرافی یونی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز راه اندازی شدند و به زودی اطلاعات مربوط به دستگاهها و نحوه سرویس دهی آنها در سایت قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب

استفاده از گرنت آزمایشگاهی ستاد نانو

آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی ستاد نانو می باشند می توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز از این گرنت استفاده نمایند.

ادامه مطلب