آزمایشگاه ها

ژنومیک و اصلاح نباتات مولکولیژنومیک و اصلاح نباتات مولکولی
دانشکده: دانشکده کشاورزی
گروه: به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

سلولهای خورشیدی پلیمریسلولهای خورشیدی پلیمری
دانشکده: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
گروه: گروه مهندسی فتونیک و نانو فناوری
شناسایی و آنالیز موادشناسایی و آنالیز مواد
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
گروه: مهندسی مواد
نانو فن آوری شیمینانو فن آوری شیمی
دانشکده: دانشکده شیمی
گروه:
تغذیه وهضم پیشرفتهتغذیه وهضم پیشرفته
دانشکده: دانشکده کشاورزی
گروه:
فیزیولوژی پیشرفته دامفیزیولوژی پیشرفته دام
دانشکده: دانشکده کشاورزی
گروه:
آزمایشگاه دامپزشکیآزمایشگاه دامپزشکی
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه ژئومورفولوژیآزمایشگاه ژئومورفولوژی
دانشکده: دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
گروه:
آزمایشگاه مرکزی-آزمایشگاه مواد پیشرفتهآزمایشگاه مرکزی-آزمایشگاه مواد پیشرفته
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه شیمی مدرنآزمایشگاه شیمی مدرن
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه فیزیک مدرنآزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه فیزیک مدرن
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه سلولهای بنیادی و زیست فناوریآزمایشگاه سلولهای بنیادی و زیست فناوری
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه نانوفناوریآزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه نانوفناوری
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه اعصاب شناختیآزمایشگاه اعصاب شناختی
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
مرکز پایش پیش نشانگرهای زمین لرزهمرکز پایش پیش نشانگرهای زمین لرزه
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه:
آزمایشگاه MALDI-TOF Mass Spectrometryآزمایشگاه MALDI-TOF Mass Spectrometry
دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه: