تغذیه وهضم پیشرفته

تغذیه وهضم پیشرفته

دانشکده: دانشکده کشاورزی
گروه: 
زمینه تخصص: آزمایشات هضمی-میکروبیولوژی شکمبه-تعیین ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی 
مدیر آزمایشگاه: دکتر اکبر تقی زاده 
تاریخ تاسیس: 2011-10-15 
آدرس: ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی 
تلفن: 3392029 
فکس: 3356004 
پست الکترونیکی: ataghius@yahoo.com 

در این آزمایشگاه آزمایشات هضمی، شبیه سازی معده ای روده ای، کارهای باکتریولوژی شکمبه، میکروبیولوژی سیلو، تعیین کیفیت مواد خوراکی، کینیک هضمی تولید گاز مواد خوراکی و تعیین پارامترهای شکمبه ای انجام می گیرد


 تجهیزات آزمایشگاه

» ویسکومتر
» اسپکتروفوتومتر
» دستگاه تعیین فیبر خوراک
» دستگاه شبیه ساز هضم شکمبه و بعد شکمبه ای
» تعیین میزان ترکیبات فنولی با استفاده از اسپکتروفتومتر
» ارزیابی خوراک نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز
» میلکو اسکن
» فریز درایر
» بن ماری اولتراسونیک
» اندازه گیری MUN (نیتروژن اوره ای شیر )


دستگاه ویسکومتر

دستگاه ویسکومتر

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • زمینه های کاربردی : اندازه گیری ویسکوز مایعات
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

جهت آشنایی با دستگاه, عملکرد، محدوده قابل اندازه گیری و نحوه کار فایل پیوستی را مطالعه نمایید

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 
arrow.gifتجهیزات جانبی این دستگاه: اسپندل در رنج های متفاوت
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده
arrow.gifتکنیسین دستگاه:
 

اسپکتروفوتومتر

اسپکتروفوتومتر

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

برای مطالعه بیشتر فایل پیوستی را مطالعه نمایید.

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:
 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه : همه روزه با هماهنگی مسئول و کارشناس آزمایشگاه

دستگاه تعیین فیبر خوراک
دستگاه تعیین فیبر خوراک

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : دیواره سلولی - دیواره سلولی بدون همی سلولز - فیبر خام
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

با استفاده از دستگاه مورد نظر می توان دیواره سلولی خوراک(NDF) ، دیواره سلولی بدون همی سلولز خوراک (ADF) و فیبر خام خوراک (CF) را اندازه گیری نمود.

مقاله چاپ شده استفاده از این دستگاه در مجله پژوهش های علوم دامی در ذیل پیوست می باشد.

 

ریاسی، احمد، علی اله رسانی، حسین نعیمی پور و محمد حسن فتحی. مقایسه ی روشهای اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه ها و محصولات فرعی خوراک. مجله پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی). جلد 19. صفحات 91 الی 103. دانلود مقاله

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:
 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

همه روزه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: دستگاه سالم و آماده خدمات می باشد.

دستگاه شبیه ساز هضم شکمبه و بعد شکمبه ای

دستگاه شبیه ساز هضم شکمبه و بعد شکمبه ای

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : اندازه گیری قابلیت هضم و تجزیه پذیری شکمبه ای مواد خوراکی به صورت آزمایشگاهی
 • زمینه های کاربردی : آزمایشات هضمی نشخوارکنندگان (آزمایشگاهی)
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

با استفاده از این دستگاه برخی از آزمایشات in vitro مورد استفاده در تعیین قابلیت هضم و تجزیه پذیری شکمبه ای قابل اندازه گیری است. از جمله این آزمایشات:

Gargallo S., S. Calsamiglia and A. Ferret. 2006. A modified three-step in vitro procedure to determine intestinal digestion of proteins. J. Dairy Sci. 84: 2163-2167Download


McNivena M.A., E. Prestløkkenb, L.T. Mydlandb and A.W. Mitchell. 2002.  Laboratory procedure to determine protein digestibility of heat-treated feedstuffs for dairy cattle. Anim. Feed Sci. and Technology. 96: 1–13Download


Holden L.A. 1999. Comparison of Methods of In Vitro Dry Matter Digestibility for Ten Feeds. J. Dairy Sci. 82: 1791–1794Download

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

همه روزه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه

arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: دستگاه سالم و آماده ارائه خدمات می باشد

تعیین میزان ترکیبات فنولی با استفاده از اسپکتروفتومتر

تعیین میزان ترکیبات فنولی با استفاده از اسپکتروفتومتر

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : کل ترکیبات فنولی، کل تانن، تانن متراکم و اسید گالیک آزاد
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

تعیین میزان ترکیبات فنولی از قبیل کل ترکیبات فنولی، کل تانن، تانن متراکم و اسید گالیک آزاد بر اساس روش Makkar (2000) و با استفاده از عامل فولین فنل شیکالتو و تعیین میزان آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر صورت می پذیرد.

Makkar, H.P.S. 2000. Quantification of tannins in tree foliage- a laboratory manual; a joint FAO/IAEA working document, Vienna, Austria. [Download]i

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

همه روزه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: آماده خدمات

ارزیابی خوراک نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز
ارزیابی خوراک نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : تولید گاز - انرژی قابل متابولیسم - انرژی خالص شردهی - قابلیت هضم ماده آلی
 • زمینه های کاربردی : ارزیابی مواد خوارکی در تغذیه دام (نشخوارکنندگان)
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

اساس روش تولید گاز، حجم گاز حاصل از تخمیر خوراک مورد نظر (با گذاشتن نمونه­ های خوراکی در داخل سرنگ­های شیشه­ای به همراه مخلوط مایع شکمبه و بافر) در زمانهای مختلف انکوباسیون ( 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72و 96 ساعت) می باشد.

با استفاده از میزان تولید گاز و میزان عددی ترکیبات شیمیایی خوارک و با استفاده از معادلات رگرسیونی مربوطه می توان میزان انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص برای شیردهی و قابلیت هضم ماده آلی را تخمین زد.

برای اندازه­گیری میزان تولید گاز حاصل از تخمیر در این آزمایشگاه از روش فدوراک و هرودی (1983) استفاده می شود. که در این روش از میزان جابجایی آب لوله­های آزمایشی مدرج متصل به شیشه­های حاوی مایع شکمبه، بافر بزاق مصنوعی (مک دوگال، 1948) و نمونه ماده غذایی جهت اندازه­گیری میزان گاز تولید شده استفاده می­شود (ونگ و همکاران، 2002؛ فدوراک و هرودی 1983).

Fedorak, P.M., and Hrudey, S.E. 1983. A Simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultuvesin serum bottles. Envirin Technol lett. 4: 425-435
 

Wang, Y., Mc Allister, T. Rode, L., Beauchemin, K., Morgavi, D., Nsereko, V., Iwaasa, A. and Yang, W. 2002. Effects of exogenous fibrolytic enzymes on epiphytic microbial populations and in vitro digestion of silage. J. Sci. Food Agric. 82: 760-768
 

Mc Dougall, E.I. 1948. The composition and output of sheep in saliva. Bio Chem. Journal. 43: 99-109

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

همه روزه و با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده ارائه خدمات
arrow.gifتکنیسین دستگاه:

 
اندازه گیری میزان تولید گاز حاصل از تخمیر خوراک توسط مایع شکمبه

میلکو اسکن

میلکو اسکن

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • زمینه های کاربردی : اندازه گیری چربی، پروتئین، لاکتوز و ماده خشک بدون چربی شیر با روش تجزیه نوری با پرتو مادون قرمز
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

 میلکو اسکن MilcoScan دستگاهی است که پارمترهای چربی، پروتئین، لاکتوز، SNF، نقطه انجماد و Ts مربوط به شیر را نمایش می دهد. اساس کار این دستگاه اشعه مادون قرمز می باشد.
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

 
 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده به کار
arrow.gifتکنیسین دستگاه:

فریز درایر
فریز درایر

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

دستگاه فریز درایر ( خشک کن انجمادی ، خشک کن تصعیدی)(Freeze Dryer)جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت که با روش های معمولی (حرارت دادن) نمی توان مواد را خشک کرد کاربرد دارد.این روش اغلب در صنایع مختلف مانند داروئی ، مواد غذائی ، بیوتکنولوژی ، پزشکی ، پتروشیمی ، بیوشیمی و ... کاربرد دارد.در واقع در این روش ابتدا ماده منجمد شده سپس آب یا حلال از حالت جامد به حالت گاز تبدیل می شود. با این روش خشک کردن خاصیت شیمیائی و فیزیکی ماده حفظ خواهد شد.
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

 با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده به ارائه خدمات
arrow.gifتکنیسین دستگاه:

بن ماری اولتراسونیک
بن ماری اولتراسونیک

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

 همه روزه و با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده ارائه خدمات
arrow.gifتکنیسین دستگاه:

 اندازه گیری MUN (نیتروژن اوره ای شیر )

اندازه گیری MUN (نیتروژن اوره ای شیر )

 • تغذیه وهضم پیشرفته
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

 اوره یک مولکول کوچک آلی و محلول در آب می باشد که از کربن ، نیتروژن ، اکیسژن و هیدروژن تشکیل شده است و در بدن از آمونیاک در کبد و به مقدار کمی در کلیه ها ساخته می شود. آمونیاک نیز از شکسته شدن و یا تجزیه پروتئین در شکمبه و جذب آن به خون حاصل می شود و یا طی متابولیسم ازت در بافتها حاصل می شود. آمونیاک بسیار سمی می باشد و بدن قادر به تحمل آن نمی باشد، در صورتیکه اوره سمی نبوده و بدن قادر به تحمل آن می باشد. پس از تولید اوره، مقادیر اضافی آن توسط ادرار دفع می شود. در نشخوارکنندگان منشأ اصلی اوره، آمونیاک حاصل از تجزیه پروتئین توسط میکروارگانیسمهای شکمبه می­باشد که آمونیاک تولید شده در شکمبه ، جهت تولید پروتئین میکروبی به مصرف خود میکروارگانیسمها می رسد ولی مازاد آن جذب خون شده و به کبد رفته و به اوره تبدیل می شود. شد اوره بدلیل محلول بودن در آب می تواند در خون حل شده و به تمام بافتهای بدن منتقل شود، از جمله پستان و از همین طریق وارد شیر می شود. با توجه به این مسئله که میزان MUN با میزان BUN نزدیک بهم می باشد و همچنین نمونه برداری شیر راحتر است می توان از MUN استفاده کرد.اصلی ترین عامل کنترل کننده میزان اوره عامل تغذیه می باشد به عبارت دیگر میزان پروتئین جیره و انرژی جیره و نسبت این دو به یکدیگر. پس شاخص MUN یکی از  بهترین شاخص های مورد استفاده برای پی بردن به مناسب بودن سطح پروتئین جیره، میزان پروتئین تجزیه شونده در شکمبه و میزان پروتئین عبوری جیره مصرفی دام ها می باشد.

 

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :