آزمایشگاه دامپزشکی

آزمایشگاه دامپزشکی

دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
گروه: 
تاریخ تاسیس: 2013-02-11 


arrow.gif تجهیزات آزمایشگاه

» سارکوسیست
» هماتولوژی (خونشناسی)
» بیوشیمی بالینی
» پاتولوژی - تهیه لام جهت پاسخ دادن به موارد بیمار ی
» پاتولوژی -انجام کارهای ایمیونوهیستوشیمی و هیستوشیمی
» پاتولوژی - تولید لامهای آموزشی پاتولوژی
» پاتولوژی - انجام عمل کالبدگشایی تشخیصی
» میکروبیولوژی - آزمایشات کشت باکتریایی و آنتی بیوگرام
» قارچشناسی - نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی
» قارچ شناسی - آزمایش مستقیم میکروسکوپی و رنگ آمیزی قارچی
» قارچشناسی - کشت قارچ (نمونه های بالینی)
» قارچشناسی - کشت قارچ(نمونه مواد غذایی)
» قارچشناسی - سنجش آفلاتوکسین بروش الیزا
» تهیه لامهای آموزشی قارچ شناسی
» انگل شناسی - تعیین OPG، EPGو LPG
» نمونه گیری و برداشت از ضایعات پوستی گال و لیشمانیوز
» آزمایش مستقیم میکروسکوپی نمونه بالینی
» آزمایشات اختصاصی تشخیص انگلها


bigbullet.gif سارکوسیست

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

سارکوسیست(روش هضمی)


هماتولوژی (خونشناسی)

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

این بخش با داشتن امکانات متداول قادر به انجام آزمایشات معمول خونشناسی حیوانات اهلی و آزمایشگاهی همانند CBC ، آزمایشات انعقادی مانند PT و PTT و ... می باشد.

جهت تماس : دکتر مهدی عباسی - 6378740 داخلی شماره 1


بیوشیمی بالینی

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

در بخش بیوشیمی بالینی آزمایشاتی همچون پروفایل بیوشیمایی حیوانات اهلی و آزمایشگاهی موجود می باشد

جهت تماس : دکتر مهدی عباسی - 6378740 داخلی شماره 1
 

پاتولوژی - تهیه لام جهت پاسخ دادن به موارد بیمار ی

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

انجام کلیه امور مربوط به تهیه لام جهت پاسخ دادن به موارد بیمار ارجاعی به آزمایشگاه پاتولوژی

جهت تماس: جناب آقای علی حقی تلفن: 6378734 داخلی 374
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

arrow.gifتکنیسین دستگاه:

پاتولوژی -انجام کارهای ایمیونوهیستوشیمی و هیستوشیمی

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

انجام کارهای ایمیونوهیستوشیمی و هیستوشیمی برای پاسخ دادن به موارد بیمار ارجاعی (هر نمونه بافتی همراه با تشخیص و جوابدهی 000/400 ریال)

جهت تماس: جناب آقای علی حقی تلفن: 6378734 داخلی 374

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
arrow.gifتکنیسین دستگاه:

پاتولوژی - تولید لامهای آموزشی پاتولوژی

 

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

تولید لامهای آموزشی پاتولوژی با رنگ آمیزی های متداول بافتی جهت فروش به موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها (هر لام آسیب شناسی برای تدریس 000/100 ریال)

جهت تماس: جناب آقای علی حقی تلفن: 6378734 داخلی 374

پاتولوژی - انجام عمل کالبدگشایی تشخیصی

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

انجام عمل کالبدگشایی تشخیصی بر اساس درخواست دامدار (هر مورد از 000/250 ریال الی 000/10000 ریال بسته به نوع ، سن و جثه حیوان)

جهت تماس: جناب آقای علی حقی تلفن: 6378734 داخلی 374

میکروبیولوژی - آزمایشات کشت باکتریایی و آنتی بیوگرام

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

این بخش با داشتن امکاناتی همچون اتاق کشت سلول، هود های میکروبی، الایزا ریدر و انواع کشت های باکتریایی و نیز ترمال سایکلر و ژل داکیومنتشن قادر به انجام انواع آزمایشات جداسازی باکتریایی، ویروسی، انگلی بوده و نیز توان انجام آزمایشات انواع سرولوژیک (HA, HI.ELISA) در این بخش وجود دارد. از دیگر ازمایشات موجود می توان به ازمایش زنجیره ای پلی مراز اشاره نمود.
 

آزمایشات کشت باکتریایی و آنتی بیوگرام:100000   ریال الی 150000

جهت تماس: جناب آقای کاظم مفتونی تلفن: 6378734 داخلی 372


قارچشناسی - نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی: 15000 الی 30000ریال

جهت تماس 6378734

 

قارچ شناسی - آزمایش مستقیم میکروسکوپی و رنگ آمیزی قارچی

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

آزمایش مستقیم میکروسکوپی و رنگ آمیزی قارچی: 35000 الی 70000 ریال
جهت تماس 6378734

 

قارچشناسی - کشت قارچ (نمونه های بالینی)

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

کشت قارچ (نمونه های بالینی): 70000ریال

جهت تماس 6378734

 

قارچشناسی - کشت قارچ(نمونه مواد غذایی)

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

کشت قارچ(نمونه مواد غذایی): 100000 الی 150000 ریال

جهت تماس 6378734

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

قارچشناسی - سنجش آفلاتوکسین بروش الیزا

 • آزمایشگاه دامپزشکی
 • دانشکده: آزمایشگاه مرکزی
 • گروه:
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

سنجش آفلاتوکسین بروش الیزا: 300000 الی 400000ریال

جهت تماس 6378734

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

arrow.gifتکنیسین دستگاه: