فیزیولوژی پیشرفته دام

فیزیولوژی پیشرفته دام

فیزیولوژی پیشرفته دام

دانشکده: دانشکده کشاورزی
گروه: 
زمینه تخصص: تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم و تولید جنین آزمایشگاهی - آزمایشات پیشرفته فیزیولوژی دام 
مدیر آزمایشگاه: دکتر غلامعلی مقدم 
تاریخ تاسیس: 2011-11-14 
آدرس: دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی 

arrow.gif تجهیزات آزمایشگاه

» الایزا ریدر
» تجهیزات کشت سلول
» تجهیزات امبریولوژی آزمایشگاهی
» اتوکلاو
» شمارش گلبول های قرمز
» شمارش گلبول های سفید
» شمارش تفریقی گلبول های سفید
» اسپکتروفتومتر
» سانتریفیوژ هماتوکریت


الایزا ریدر

الایزا ریدر

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : اندازه گیری هورمون های خون
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

اندازه­ گیری هورمون­ های خون
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه
arrow.gifتجهیزات جانبی این دستگاه:

متصل به کامپیوتر و پرینتر برای ارسال داده های خروجی دستگاه
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و در حال استفاده
arrow.gifتکنیسین دستگاه:

تجهیزات کشت سلول
تجهیزات کشت سلول

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : جداسازی و کشت سلول های بنیادی
 • زمینه های کاربردی : جداسازی و کشت سلول های بنیادی
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

 
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

جداسازی و کشت سلول های بنیادی - هزینه اعلام شده بدون احتساب مواد مصرفی مب باشد و جهت انجام آزمایشات با مسئول آزمایشگاه هماهنگی های لازم صورت گیرد
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه

 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: تجهیزات سالم و آماده ارائه خدمات می باشد

تجهیزات امبریولوژی آزمایشگاهی

تجهیزات امبریولوژی آزمایشگاهی

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم ( ICSI) و تولید جنین آزمایشگاهی
 • زمینه های کاربردی : تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم ( ICSI) و تولید جنین آزمایشگاهی
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم  ( ICSI) و تولید جنین آزمایشگاهی - قیمت ارائه شده بدون احتساب مواد مصرفی می باشد و جهت استفاده از خدمات با مسئول آزمایشگاه هماهنگی صورت پذیرد

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه

 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: تجهیزات سالم و آماده ارائه خدمات می باشد

اتوکلاو

اتوکلاو

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : استریل کردن وسایل
 • زمینه های کاربردی : استریل کردن وسایل
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

استریل کردن وسای
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه

 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده خدمات

شمارش گلبول های قرمز

شمارش گلبول های قرمز

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : شمارش گلبول های قرمز
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

شمارش گلبول های قرمز

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه

 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: آماده ارائه خدمات

شمارش گلبول های سفید

شمارش گلبول های سفید

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : شمارش گلبول های سفید
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

شمارش گلبول های سفید

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه


 شمارش تفریقی گلبول های سفید
شمارش تفریقی گلبول های سفید

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : شمارش تفریقی گلبول های سفید
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :
 

شمارش تفریقی گلبول های سفید

arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه


bigbullet.gif اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : اندازه گیری غلظت متابولیت ها و عناصر خون
 • زمینه های کاربردی : اندازه گیری غلظت متابولیت ها و عناصر خون
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

اندازه گیری غلظت متابولیت­ها و عناصر خون - لازم به ذکر است هزینه عنوان شده بدون احتساب هزینه کیت بوده و برای تعیین هزینه اندازه گیری هر نوع متابولیت با مسئول آزمایشگاه هماهنگی صورت گیرد
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

Wavelength

Range   325 to 1100nm

Accuracy              ±2.0nm

Read out    20-character

 2-line                        LCD

 
 
 
 
 
   
   
   
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه

 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده ارائه خدمات

سانتریفیوژ هماتوکریت

سانتریفیوژ هماتوکریت

 • فیزیولوژی پیشرفته دام
 • دانشکده: دانشکده کشاورزی
 • گروه:
 • خاصیت های قابل اندازه گیری : اندازه گیری PCV و Hb
 • زمینه های کاربردی : اندازه گیری PCV و Hb
arrow.gifمورد قابل اندازه گیری با دستگاه :

اندازه گیری Hb و PCV
arrow.gifخدمات قابل ارائه با این دستگاه:

 
arrow.gif برنامه سرویس دهی با این دستگاه :
 

هماهنگی با مسئول آزمایشگاه

 
arrow.gifآخرین وضعیت دستگاه: سالم و آماده ارائه خدمات
arrow.gifتکنیسین دستگاه: