کروماتوگرافی یونی (IC)

 

نام دستگاه: کروماتوگرافی یونی (IC) 

نام شرکت سازنده: Metrohm

نوع دستگاه:  930Compact Flex  

ستون آنیونی: Metrosep A Supp 5-150/4.0

قابلیت اندازه گیری آنیون های F- Cl- NO2- Br- NO3 

ستون کاتیونی: Metrosep C4-150/4.0

قابلیت اندازه گیری کاتیون های Li- Na- NH4- K- Ca- Mg 

هزینه آنالیز هر نمونه کاتیونی: 750000 ریال

هزینه آنالیز هر نمونه آنیونی: 750000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041