هدایت سنج

 

نام دستگاه: هدایت سنج

نام شرکت سازنده: AZ

مدل: 86503

گستره/ تفکیک:  (0~1999) 0.1 µs, ms

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041