کدورت سنج

 

نام دستگاه: کدورت سنج

نام شرکت سازنده: Lamotte

مدل: 2020We

گستره/ تفکیک: (110~0) 0.1 NTU 

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041