pH متر

 

نام دستگاه: pH متر

نام شرکت سازنده: AZ

مدل: 86502

گستره/ تفکیک: (14~0) pH 0.01

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041