طیف سنج تحرک یونی (IMS)

 

نام دستگاه: طیف سنج تحرک یونی

خاصیت قابل اندازه گیری: اندازه گیری مواد آلی

زمینه های کاربردی: داروها، سموم و مواد آلی مختلف

هزینه هر ساعت کار با دستگاه: 80000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041