کروماتوگرافی گازی (GC)

 

نام دستگاه: کروماتوگرافی گازی

ویژگی های دستگاه: 

  • کروماتوگرافی گازی GC-Clarus 500
  • شرکت سازنده: PerkinElmer
  • نوع دتکتور: FID و TCD
  • نوع ستون موجود: ستون های CP8990 VF-17ms :Capillary شرکت Varian، ستون hp5MS شرکت Agillet
    • ستون های دتکتور TCD: ستون RTX-Wax، ستون RTX-1 و RTX-5

قیمت هر ساعت آنالیز: 600000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041