طیف سنج فلوئورسانس

 

نام دستگاه: طیف سنج فلوئورسانس

ویژگی های دستگاه:

  • مدل: طیف سنج فلوئورسانس LS45
  • شرکت سازنده: PerkinElmer

موارد قابل اندازه گیری: فلوئورسانس، فسفرسانس، بیولومینسانس و کمی لومینسانس

قیمت:

  • الف) فلوئورسانس هر نمونه 250000 ریال
  • ب) لومینسانس هر نمونه 250000 ریال
  • ج) کمی لومینسانس هر ساعت 300000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041