پتانسیواستات/گالوانواستات

 

نام دستگاه: پتانسیواستات/گالوانواستات

به همراه امپدانس آنالایزر و نویز آنالایزر برای انجام تحقیقات الکتروشیمیایی، امپدانس اسپکتروسکوپی، آزمایشهای خوردگی، تست باتری و پیلهای سوختی و ....

مشخصات دستگاه:

 :IviumStat

Standard: ±5 A @ ±10 V

Impedance Analyzer Frequency range: 10 µHz to 8 MHz

CompactStat is available in 4 power configurations

±30mA @ ±10V
±800mA @ ±10V
±250mA @ ±20V
±30mA @ ±100V

Impedance Analyzer Frequency range: 10 µHz to 3 MHz


VERTEX

 ±1A @ ±10V
  current ranges: 100nA to 1A

Impedance Analyzer Frequency range: 10 µHz to 1 MHz

روشهای الکتروشیمیایی قابل انجام توسط دستگاه:

قیمت آنالیز

برای هر نمونه (ریال)

Application

Method Name

Method

120000

Corrosion-Electrochemistry-Batteries-Sensors-Polymers and etc.

Cyclic Voltammertry

CV

120000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Linear Sweep Voltammetry

LSV

120000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Tafel Plot

Tafel Plot

120000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-polymers and etc.

Chronoamperometry

CHA

120000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Chornopotentiometry

CHP

همراه با بقیه روشها اندازه گیری میشود.

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Open Circuit Potential

OCP

500000

Corrosion-Electrochemistry- Batteries-Fuel Cells-Sensors

Electrochemical Impedance spectroscopy

EIS (Potentiostatic-Galvanostatic-Current Sweep)

500000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Electrochemical Noise

ECN

850000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Galvanostatic Charge/Discharge

Galvanostatic Charge/Discharge

120000

Corrosion-Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Linear Sweep Current

LCS

120000

Electrochemistry

Differential Pulse Voltammetry

DPV

120000

Electrochemistry-Sensors-Polymers and etc.

Normal Pulse Voltammetry

NPV

 

 توجه: در صورت نیاز به تفسیر و تجزیه و تحلیل نتایج، هزینه آن بصورت توافقی دریافت می گردد.

 

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041