پروفایلومتر سطح

 

نام دستگاه: پروفایلومتر سطح

سازنده: Sharif solar

مدل: PFM-3320

طول اسکن: 3cm

گام های روبش سطح: 2.5micrometer <

دقت اندازه گیری 50nm :z

حداکثر دامنه اندازه گیری 200micrometer :z 

هزینه هر نمونه: 500000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393918-041