مجموعه z-scan

 

نام دستگاه: مجموعه z-scan

خاصیت های قابل اندازه گیری: خواص غیرخطی مواد تحت طول موج های مختلف

خدمات قابل ارائه با این دستگاه: انجام پروژه ها و اندازه گیری خاصیت های غیرخطی مواد

قیمت به ازای هر نمونه: 1.000.000 ریال 

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد صادق ذاکرحمیدی

زمینه تخصصی: فیزیک

تلفن تماس: 33393918-041