آزمایشگاه شیمی مدرن

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • طیف سنج تحرک یونی (IMS)
  • کروماتوگرافی گازی (GC)
  • طیف سنج فلوئورسانس

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393919-041