آزمایشگاه تخصصی آب و پساب

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • کروماتوگرافی یونی (IC)
  • هدایت سنج
  • کدورت سنج
  • pH متر
  • DO متر

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393913-041