آزمایشگاه نانوفناوری

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • پتانسیواستات/گالوانواستات
  • پروفایلومتر سطح
  • AFM
  • DLS
  • FESEM

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393913-041