میکروسنجی (ویکرز)

 

نام دستگاه: میکرو سختی (ویکرز)

آزمون میکروسختی ویکرز (Vickers Microhardness) از متداولترین آزمون های ریز سختی سنجی است. اصول روش آزمایش ریز سختی ویکرز مانند آزمون ویکرز استاندارد است با این تفاوت که به جای نیروی فرورونده چند کیلوگرمی، نیروها در حد گرم هستند. این آزمون ها روی میکروسکوپ های متالورژیکی، که برای این کار طراحی شده اند، انجام می شوند. فرورونده هرم الماسی کوچک روی صفحه یک عدسی شیئی مخصوص جاسازی شده است. سطح نمونه آزمایش، پرداخت و  براق شده و برای مطالعات میکروگرافی اچ می شوند. مشاهده قطعه از زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی های مختلف، امکان متمرکز کردن عدسی روی دانه های مجزای ماده و فروکردن هرم الماسی با نیروی کم، در آن نقطه را فراهم می سازد. پس از آن قطر لبه مربع شکل فرورفتگی به دقت اندازه گیری و طبق روش آزمون ویکرز محاسبه می شود.

سازنده: PACE Technologies

مدل: HV-1000Z

نیروهای قابل اعمال:

0.098N (10gf)

0.245N (25gf)

0.49N (50gf)

0.9807N (100gf)

1.961N (200gf)

2.942N (300gf)

4.903N (500gf)

9.807N (1000gf)

بزرگنمایی میکروسکوپ: 100 و 400 برابر

ابعاد نمونه قابل اندازه گیری: طول و عرض حدود 30 سانتیمتر و ارتفاع حداکثر 15 سانتیمتر

قیمت پیشنهادی برای هر ایندنت سالم (بدون تخفیف): 50000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین آقاجانی

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

تلفن تماس: 33393918-041