انکوباتور CO۲ دار

 

نام دستگاه: انکوباتور CO2 دار

زمینه های کاربردی: انکوباسیون نمونه های سلولی و انسان و تمامی گونه های حیوانی و بافت های گیاهی

شرکت سازنده: Sina با ایجاد یک محیط کنترل شده با رطوبت بالا برای نگهداری و رشد نمونه های کشت سلول

شرکت سازنده Shaker: شرکت دانش پژوهش فجر- ایران

قیمت: هر فلاسک کشت- 1 روز: 20.000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041