فریزر ۷۰- درجه سانتیگراد

 

نام دستگاه: فریزر 70- درجه سانتیگراد

زمینه های کاربردی: کشت سلول، پزشکی، داروسازی، علوم دامی، نگهداری انواع نمونه های سلولی جانوری و گیاهی و شیمیایی

شرکت سازنده: شرکت دانش پژوهش فجر- ایران

 
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041