نانو دراپ (اسپکتروفتومتر آرایه ای)

 

نام دستگاه: نانو دراپ (اسپکتروفتومتر آرایه ای)

زمینه های کاربردی: کشت سلول، پزشکی، داروسازی، علوم دامی

قیمت هر نمونه: 30.000 ریال


 
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041