سانتریفوژ یخچال دار

 

نام دستگاه: سانتریفوژ یخچال دار با دور 30000

زمینه های کاربردی: کنترل دمایی با امکان سانتریفوژ نمونه های حساس به دما و جلوگیری از تخریب نمونه ها
مجهز به انواع روتورهای تیوب هاب مختلف (۰/۵ تا ۵۰ میلی لیتر)
 
 

قیمت به ازای 15 دقیقه کارکرد : 100.000 ریال
 

 
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041