Real Time PCR

 

نام دستگاه: Real Time PCR

زمینه های کاربردی: آنالیز انواع ژن ها در انواع نمونه های زیستی

شرکت سازنده: illumina

خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

  • دستگاه روی آرایه های 48 تایی با حجم هر well برابر با 10 میکرولیتر کار می کند.
  • نتایج به صورت فایل خام روی USB ذخیره می شود.
  • تفسیر آماری نتایج با توجه به حجم کار و به صورت جداگانه قابل انجام می باشد.

تجهیزات جانبی این دستگاه: 

  • Laptob

قیمت به ازای تعداد نمونه:

  •  1 تا 5 نمونه: 650.000 ریال
  • 5 تا  20 نمونه: 1.000.000 ریال
  • 20 تا 48 نمونه: 1.250.000 ریال

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041