ژل داک

 

نام دستگاه: ژل داک

زمینه های کاربردی: جهت تصویربرداری از ژل، شمارش کلنی

شرکت سازنده: UVITEC-Com bridge

قیمت به ازای هر نمونه: 50.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر بابک قاسمی پناهی- دکتر اسماعیل بابائی

زمینه تخصصی: علوم دامی- ژنتیک

تلفن تماس: 33393918-041