pH متر

 

نام دستگاه: pH متر

زمینه کاربردی: اندازه گیری pH محلول ها

شرکت سازنده: راد طب نوین

قیمت به ازای هر نمونه: 20.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041