دیونایزر آب

 

نام دستگاه: دیونایزر آب 

مدل: DWB

شرکت سازنده: T.G.A.CO

قیمت به ازای هر لیتر: 50.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041