الایز ریدر

 

نام دستگاه: الایز ریدر

زمینه کاربردی: قرائت نتایج تست الایزا

مدل: DA-3200

شرکت سازنده: DANA

قیمت: یک Run (کیت توسط متقاضی) 100.000 ریال

 

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041