آزمایشگاه سلول های بنیادی و زیست فناوری

 

 تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

 • انکوباتور CO2 دار
 • Inverted Microscope
 • فریزر 70- درجه سانتیگراد
 • هود کلاس II
 • اتوکلاو
 • استفاده از آزمایشگاه و دستگاه های روتین
 • اسپکتروفتومتر ناندراپ
 • سانتریفوژ یخچالدار تا دور 30000
 • Real Time PCR
 • ژل داک (UVItech cambridge)
 • pH متر
 • آب دیونایزر
 • الایز ریدر
 • فریز درایر
 • رموسایکلر
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393919-041