سایر خدمات قابل انجام

 

سایر خدمات قابل انجام

نام دستگاه: دستگاه های روتین (No hightech)

خدمات قابل ارائه با این دستگاه:

1- کشت رده های سلولی آماده (cell line): هر ساعت 500.000 ریال

2- استخراج و کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی: هر نمونه 1.000.000 ریال

3- استخراج و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی (مغز استخوان): هر نمونه 1.200.000 ریال

 4- کشت تخمک گونه های مختلف و بلوغ آزمایشگاهی تخمک: هر ساعت 1.000.000 ریال

5- لقاح آزمایشگاهی گونه های مختلف و کشت جنین: هر ساعت 1.200.000 ریال

6- آنالیز کمی و کیفی اسپرم گونه های مختلف: هر نمونه 500.000 ریال

7- آنالیز بیان ژن ها بصورت کمی: طبق تعرفه دستگاه Real time PCR

8- تفسیر آماری نتایج Real-Time : حداقل 5 نمونه 500.000 ریال

9- استخراج RNA و microRNA از انواع سلول و بافت: حداقل 4 نمونه هر نمونه 500.000 ریال

10- استخراج DNA از انواع سلول و بافت: حداقل 4 نمونه هر نمونه 400.000 ریال

11- طراحی پرایمر های اختصاصی برای PCR

12- ارئه مشاوره و راهنمائی در انجام کارهای مرتبط با حوزه ژنتیک، بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی

توجه: هزینه مواد مصرفی بر حسب مورد جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

تلفن تماس: 33393918-041