آزمایشگاه Moldi-Tof

 

 تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • MALDI-TOF Mass Spectrometry
مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود زارعی

زمینه تخصصی: شیمی

تلفن تماس: 33393913-041