آزمایشگاه مخازن هیدروکربنی و ازدیاد برداشت

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

  • دستگاه سیلاب زنی مغزه
  • دستگاه تراوایی گازی
  • دستگاه تخلخل سنج هلیوم
  • دستگاه تراوایی نسبی

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسن اقدسی نیا

زمینه تخصصی: شیمی و نفت

تلفن تماس: 33393913-041