آزمایشگاه نانوفناوری شیمی (خدماتی شیمی)

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

 • اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش (UV-Vis)
 • کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
 • کروماتوگرافی گازی (GC)
 • کروماتوگرافی طیف سنج جرمی (GC-MS)
 • حمام التراسونیک (Ultrasonic bath)
 • Particle Size Analyser
 • التراسونیک پروب دار (ULTRASONIC Prob )
 • BOD متر
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR )
 • پتانسیوایستا و گالوانوایستا (AutoLab)
 • آنالیز عنصری CHNS
 • NMR 
 • کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC
 • آنالیز گرما وزن سنجی (TGA)
 • دستگاه آنالیز گرما مکانیکی (TMA)
 • کل کربن آلی ( TOC )
 • Freez Dryer

 

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041