آنالیز عنصری CHNS

 

نام دستگاه: آنالیز عنصری CHNS

ویژگیها: مدل Vario EL III شرکت Elementer کشور آلمان

قادر به تعیین درصد عناصر C,H,N,S موجود در نمونه های جامد ومایع

گازهای مورد استفاده در این دستگاه، گاز هلیوم بعنوان گاز حامل با درصدخلوص ۹۹۶/۹۹ و گاز اکسیژن با درصد خلوص ۹۹۵/۹۹ می باشند. ظروف وزن کردن نمونه و بسته بندی آن برای ورود به کوره از جنس قلع می باشند و برای اینکه احتراق گوگرد موجود در نمونه ها بطور کامل انجام گیرد در توزین نمونه های شامل گوگرد به آن کمی تری اکسیدتنگستن اضافه می شود.

برای اطمینان از نتایج آزمایش، هر نمونه سه بار آنالیز می شود و برای اطمینان از کارکرد مناسب دستگاه قبل از شروع آنالیز، ابتدا حدود بیست عدد بلانک (انجام مراحل آنالیز بدون وجود نمونه) گرفته می شود تا احیاناً اگر آلودگی و رطوبتی در طول مسیر باشد از بین رفته سپس از چند نمونه استاندارد آنالیز انجام می شود. در صورتی که آنالیز نمونهای استاندارد قابل قبول بود آنالیز سایر نمونه ها انجام می گیرد.

هزینه هر نمونه: 900000 ریال 

اسپکتروفتومتر جذب اتمی (AAS) ساخت کارخانه Analytik Jena مدل  novaAA 400

خاصیت های قابل اندازه گیری: شعله، کوره گرافیتی، سیستم هیدرید جهت آنالیز عناصر سمی و سیستم اندازه گیری نمونه های جامد

مورد اندازه گیری: غلظت عناصر فلزات در نمونه های محلول

واحد اندازه گیری: ppm  و ppb

دقت اندازه گیری: (RSD≈1%)

لامپهای کاتدی موجود:

Fe,Cu,Al,Zn,As,Hg,Cr,Ag,Au,Ba,Pt,Bi,Sb,Sn,V,W,Li,Mn,Ce,Co,Ge Mg,Ca, Ru, Ir, Ti, Pd, B, Si, Mo, Se, Ni,Cd,Pb

هزینه آنالیز هر عنصر:

  1. شعله: 230000 ریال
  2. کوره گرافیتی: 400000 ریال
  3. هیدرید: 700000 ریال

بالاتر از 20 نمونه 10% و بالاتر از 40 نمونه 15% تخفیف داده می شود.

 

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041