کروکی آزمایشگاه مرکزی

مراجعین محترم آزمایشگاه مرکزی جهت تسهیل در تردد خواهشمند است ترجیحاً از درب علامه (پایین تر از بیمارستان 29 بهمن- روبروی ایستگاه مترو) مراجعه نمایند.